Zásady ochrany osobných údajov

Povinnost ochrany ochrany osobných údajov

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť IT – COMPUTERS – JK s.r.o., so sídlom Ľ. Fullu 1988/12 Zvolen, 960 01  Zvolen , IČO 52788750 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel sro, Vložka číslo 37745/S (ďalej len „IT – COMPUTERS“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.
Spoločnosť IT – COMPUTERS vymenovala za svojho zodpovedného zástupcu Ing. Ján Kolečko, e-mailová adresa servis@it-computers.sk, telefónne číslo 0903 446 880.

2. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:

 1.  Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií a riešenie poistných udalostí

Spoločnosť IT – COMPUTERS spracúva (i) na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, dodacia adresa, fakturačná adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti IT – COMPUTERS), (ii) na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a (ii) v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou IT – COMPUTERS je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru, a (ii) v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti IT – COMPUTERS s.r.o.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • Slovak Parcel Service s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji,

IČO: 31329217

DIČ: 2020351993

IČ DPH: SK 2020351993

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č. 3215/B

 • ACTIVE 24, s.r.o.

Vlčkova 8

Bratislava 811 04

IČO: 35 564 555

 • INTERNET SK, s.r.o.

Palisády 33

Bratislava 811 06

IČO: 35 826 339

 • kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ,
 • servisní partneri, dodávatelia, poisťovne, externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia
 • orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti

IT – COMPUTERS.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar a po dobu zákonnej archivácie pre potreby orgánov finančnej správy.

 1.  Predaj tovaru mimo ponuky e-shopu

Spoločnosť IT – COMPUTERS spracúva na účely predaja tovaru mimo ponuky e-shopu nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko a detail objednávky.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou IT – COMPUTERS je nevyhnutné na základe žiadosti zákazníka o kúpu tovaru, ktorý nie je v ponuke e-shopu. Osobné údaje sú spracúvané počas plnenia zmluvy o kúpe tovaru a plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

 1.  Objednávka tovaru v mene zákazníka cez e-shop na predajni

Spoločnosť IT – COMPUTERS spracúva na účely objednávky tovaru v mene zákazníka cez e-shop na predajni jeho nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová, adresa, fakturačné údaje a údaje o objednanom tovare.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou IT – COMPUTERS je nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

 • Slovak Parcel Service s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji,

IČO: 31329217

DIČ: 2020351993

IČ DPH: SK 2020351993

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č. 3215/B

 • ACTIVE 24, s.r.o.

Vlčkova 8

Bratislava 811 04

IČO: 35 564 555

 • INTERNET SK, s.r.o.

Palisády 33

Bratislava 811 06

IČO 35 826 339

 • kuriérske a prepravné spoločnosti, ktoré zabezpečujú dodávku tovaru.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k prevzatiu tovaru zo strany zákazníka alebo predčasnému ukončeniu zmluvy o kúpe tovaru.

 1.  Registrácia a prevádzka e-shopu

Spoločnosť IT – COMPUTERS spracúvana účely registrácie a prevádzky e-shopu nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a história objednávok.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou IT – COMPUTERS je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

 • ACTIVE 24, s.r.o.

Vlčkova 8

Bratislava 811 04

IČO: 35 564 555

 • INTERNET SK, s.r.o.

Palisády 33

Bratislava 811 06

IČO: 35 826 339

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope.

 1.  Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom

Spoločnosť IT – COMPUTERS spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory nasledovné osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR a v súvislosti s nahrávkou telefonického hovoru článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou IT – COMPUTERS je nevyhnutné na poskytnutie podpory, pričom v prípade zvukovej nahrávky je súhlas a tým aj spracúvanie osobných údajov prostredníctvom zvukovej nahrávky dobrovoľné.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

 • ACTIVE 24, s.r.o.

Vlčkova 8

Bratislava 811 04

IČO: 35 564 555

 • INTERNET SK, s.r.o.

Palisády 33

Bratislava 811 06

IČO: 35 826 339

 • Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

Bratislava 817 62

IČO: 35 763 469

 • O2 Slovakia, s.r.o.

Einsteinova 24

Bratislava 851 01

IČO: 35 848 863

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania záručnej lehoty zakúpeného tovaru.

 1. Plnenie zákonných povinností spoločnosti IT – COMPUTERS

SpoločnosťIT – COMPUTERS spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až m) na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti IT – COMPUTERS.

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou IT – COMPUTERS  je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou IT – COMPUTERS.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

3.    Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov a (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti IT – COMPUTERS:

 1. a)    písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,
  b)    elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo
  c)    telefonicky na vyššie uvedenom čísle.
  d).   Príslušné právne predpisy

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.